Photos of Dinosaur JR at 9:30 Club, Washington, DC June 25, 2011
Photos by Andrew Blake, apblake.com

16_0050.jpg
       
16_0044.jpg
       
16_0037.jpg
       
16_0026.jpg
       
16_0024.jpg
       
16_0036.jpg
       
16_0038.jpg
       
16_0039.jpg
       
16_0043.jpg
       
16_0042.jpg
       
16_0049.jpg
       
16_0047.jpg
       
16_0025.jpg
       
16_0051.jpg
       
16_0048.jpg
       
16_0046.jpg
       
16_0040.jpg
       
16_0045.jpg
       
16_0041.jpg